Hướng dẫn đổi port mặc định của DirectAdmin và SSH

48 Likes Comment

Thực hiện

Thay đổi port truy cập DirectAdmin

Step 1: SSH vào server với quyền root

Step 2: Thực hiện chỉnh sửa thiết lập và thay đổi port truy cập DirectAdmin

  • vim /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm đến dòng port=2222 và thực hiện thay đổi

Step 3: Chỉnh sửa và thay đổi port 2222 bằng port mà ta muốn tại /var/www/html/redirect.php

  • vim /var/www/html/redirect.php

Step 4: Restart lại dịch vụ DirectAdmin

  • /etc/init.d/directadmin restart

Thay đổi port SSH

Cũng tương tự như DirectAdmin, chúng ta cần thay đổi port default truy cập vào SSH với quyền root (quyền cao nhất)

Ban đầu, sau khi truy câp SSH với quyền root vào Server hay VPS với port default là 22

Step 1: Chỉnh sửa file config ssh

  • vim /etc/ssh/sshd_config

Bỏ dấu # trước dòng Port 22 và thay đổi port truy cập SSH bằng port mới mà ta muốn (lớn nhất là 65536)

Nếu trường hợp server có nhiều hơn 1 IP, chúng ta có thể dùng 1 IP cho việc public ra internet, 1 IP để ta truy cập SSH (IP này chỉ có chúng ta biết), đối với trường hợp này, 1 IP public cho người dùng có thể truy cập vào website, nếu IP này thực hiện kết nối SSH thì lúc này sẽ không chấp nhận cho IP này có thể truy cập SSH vào hệ thống. Để thực hiện điều này, chúng ta cần bỏ dấu # trước dòng ListenAddress 0.0.0.0 và thay 0.0.0.0 thành IP mà không dùng để public ra internet cho người truy cập website.

Step 2: Sau khi đã thực hiện thay đổi và lưu lại hoàn tất, chúng ta cần restart lại SSH

  • /etc/init.d/sshd restart

Note: Trong trường hợp nếu hệ thống VPS, Server sử dụng Firewall, cần thực hiện như sau:

Step 1: Thực hiện stop service iptables

  • /etc/init.d/iptables stop

Step 2: Sửa file cấu hình iptables

  • vim /etc/sysconfig/iptables

Chỉnh sửa hoặc cập nhật các dòng sau:

## delete or comment out port 22 line ##

## -A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

## open port 2020

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 2020-j ACCEPT

Với 2020 là port ssh cần đổi.

Step 3: Khởi động lại service sshd

  • /etc/init.d/sshd reload

Step 4: Khởi động lại service iptables

  • /etc/init.d/iptables start

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.