Lệnh sau đây sẽ liệt kê phiên bản các dịch vụ chương trình mà Direct Admin

137 Likes Comment

Lệnh sau đây sẽ liệt kê phiên bản các dịch vụ chương trình mà Direct Admin quản lý trong đó bao gồm cả chính phiên bản Direct Admin và các chương trình phần mềm đã được cài đặt.

# /usr/local/directadmin/custombuild/build versions | grep "Latest version of DirectAdmin"

Latest version of DirectAdmin: 1.50.0
Installed version of DirectAdmin: 1.50.0

Latest version of Apache: 2.4.18
Installed version of Apache: 2.4.18

Latest version of Pure-FTPD: 1.0.42
Installed version of Pure-FTPd: 1.0.42

Latest version of libpng: 1.6.21
Installed version of libpng: 1.6.21

Latest version of ICU4C: 4.8.1.1
Installed version of ICU4C: 4.8.1.1

Latest version of libxslt: 1.1.28
Installed version of libxslt: 1.1.28

Latest version of libxml2: 2.9.3
Installed version of libxml2: 2.9.3

Latest version of iconv: 1.14
Installed version of iconv: 1.14

Latest version of PCRE: 8.20
Installed version of PCRE: 8.20

Latest version of FreeType: 2.6.3
Installed version of FreeType: 2.6.3

Latest version of dovecot: 2.2.22
Installed version of dovecot: 2.2.22

Latest version of dovecot.conf: 0.1
Installed version of dovecot.conf: 0.1

Latest version of PHP 5.5: 5.5.33
Installed version of PHP 5.5: 5.5.33

Latest version of RoundCube webmail: 1.1.4
Installed version of RoundCube webmail: 1.1.4

Latest version of phpMyAdmin: 4.5.5.1-all-languages
Installed version of phpMyAdmin: 4.5.5.1-all-languages

Latest version of SquirrelMail: 1.4.23-20150507_0200
Installed version of SquirrelMail: 1.4.23-20150507_0200

Với lệnh trên bạn đã hoàn toàn kiểm soát được thông tin các phiên bản chương trình dịch vụ đã được Direct Admin cài đặt và quản lý.

Chúc các bạn thành công.

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.