Các lệnh cơ bản trong linux

pwd => xuất đường dẫn của thư mục làm việc ls => liệt kê ra các tập tin mkdir => tạo thư mục rmdir => xóa thư mục rm => xóa file ls -a => liệt kê ra tất cả các file ẩn ls -la => liệt kê ra theo

Xem chi tiết

29 Câu lệnh linux

Các bản phân phối Linux đều có hỗ trợ giao diện người dùng để tương tác với máy tính. Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng giao diện command line để điều khiển máy tính sẽ nhanh hơn và đơn giản hơn. Trong giao diện command line, các

Xem chi tiết

Sử dụng nano editor trong Linux

Khi đăng nhập vào linux server qua ssh bạn sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script …. Có rất nhiều text editor như vi, emacs, … Tuy nhiên với các editor này bạn sẽ phải mất nhiều thời

Xem chi tiết

Sử dụng lệnh YUM trên CentOS

yum install [package] => để cài đặt sử dụng yum -y install [package] => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y yum remove [package] => để gỡ bỏ, sử dụng lệnh yum update [package] => để cập nhật, sử dụng lệnh yum -y update

Xem chi tiết
1 2 3 4