Sử dụng lệnh YUM trên CentOS

yum install [package] => để cài đặt sử dụng yum -y install [package] => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y yum remove [package] => để gỡ bỏ, sử dụng lệnh yum update [package] => để cập nhật, sử dụng lệnh yum -y update

Xem chi tiết
1 2 3 4