Cài đặt Htop trên CentOS/Ubuntu

Htop là một công cụ theo dõi tổng quan về hệ thống theo thời gian thực (mặc định 3s refresh 1 lần) về CPU, RAM, processs ….htop là 1 phiên bản cải tiến của top,…

40 Likes Comment

Khi đã ở trong tmux

Mặc định của tmux, prefix của các lệnh sẽ là tổ hợp Ctrl+b, cũng giống như gõ Esc để chuyển về chế độ dòng lệnh như Vim vậy. Các lệnh làm việc với cửa sổ Ctrl+b c #…

29 Likes Comment

Phím tắt thường dùng trong Linux

Phím tắt 1. Trong terminal * <Ctrl> + L: xoá toàn bộ màn hình, giống lệnh clear * <Ctrl> + D: exit session, giống lệnh exit * <Ctrl> + R: tìm một lệnh đã chạy…

36 Likes Comment

Lệnh trong Vim

VIM là một editor nổi tiếng và được rất nhiều người ghét =)) Nói vậy không có nghĩa là không ai thích VIM, rất nhiều người thích sử dụng VIM và hầu như chẳng bao…

27 Likes Comment

Các lệnh cơ bản trong linux

pwd => xuất đường dẫn của thư mục làm việc ls => liệt kê ra các tập tin mkdir => tạo thư mục rmdir => xóa thư mục rm => xóa file ls -a =>…

43 Likes Comment

29 Câu lệnh linux

Các bản phân phối Linux đều có hỗ trợ giao diện người dùng để tương tác với máy tính. Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng giao diện command line để điều khiển…

29 Likes Comment

Sử dụng nano editor trong Linux

Khi đăng nhập vào linux server qua ssh bạn sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script …. Có rất nhiều text editor như…

32 Likes Comment

Sử dụng lệnh YUM trên CentOS

yum install [package] => để cài đặt sử dụng yum -y install [package] => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y yum remove [package] => để gỡ bỏ, sử…

45 Likes Comment