Sử dụng nano editor trong Linux

Khi đăng nhập vào linux server qua ssh bạn sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script …. Có rất nhiều text editor như…

3 Likes Comment

Sử dụng lệnh YUM trên CentOS

yum install [package] => để cài đặt sử dụng yum -y install [package] => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y yum remove [package] => để gỡ bỏ, sử…

6 Likes Comment