Sử dụng lệnh YUM trên CentOS

48 Likes Comment
yum install [package] => để cài đặt sử dụng
yum -y install [package] => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y
yum remove [package] => để gỡ bỏ, sử dụng lệnh
yum update [package] => để cập nhật, sử dụng lệnh
yum -y update => để tự động cài đặt mà không cần hỏi, thêm tùy chọn -y
yum list [package] => lấy danh sách
yum search [package] => nếu không nhớ rõ tên, có thể dùng lệnh này để tìm kiếm
yum list installed | less => lấy danh sách các Package đã cài đặt
yum clean all => xóa cache của Yum

You might like

About the Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.